RESPONS arkitekter är en självständig och lyhörd partner i byggprocessen med bred kompetens. Vi baserar vårt arbete på arkitektonisk integritet och helhetstänkande. I våra uppdrag ingår alla skeden i byggprocessen; förstudier, idéskisser, programarbete och bygghandlingsprojektering. Vi eftersträvar snabba och direkta kommunikationsvägar externt och internt. Vi garanterar kontinuitet och kunskapsöverföring till våra medarbetare. Vi håller oss väl förtrogna med våra uppdragsgivares riktlinjer och myndigheters krav.

Uppdragsledning och projektsamordning:

Via vårt stora kontaktnät i branschen har vi möjlighet att ta på oss ansvaret som generalkonsult för bygg- och inredningsprojektering. Vi samordnar gärna både omfattande och mindre byggnadsprojekt.

Innovationsarbete och vidareutbildning:

RESPONS arkitekters verksamhet kännetecknas av helhetstänkande och arkitektonisk integritet. Vi ser till att varje medarbetare får inflytande och ansvar och ges möjlighet att utvecklas.

Vi driver egna utvecklings- och idéprojekt för att tillvarata och utveckla medarbetarnas egna specifika kompetenser och intressen inom våra kompetensområden.

Vårt aktiva utvecklingsarbete är en strategiskt viktig del av vår verksamhet som stärker företagets kompetens och identitet.

Förstudie och programarbete:

Vi har utvecklat en analytisk arbetsmetod som fångar upp olika verksamheters specifika krav och framtidsvisioner. Genom tidig funktionsplanering och framtidsanalys med lyhördhet gentemot beställare och brukare kan vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Bygghandlingsprojektering:

Bygghandlingsprojektering betyder för RESPONS arkitekter en målinriktad vidareutveckling och detaljering av den tidigare utförda förstudien och det genomförda programarbetet. Allt arbete stöds av vårt kvalitets- och miljöledningssystem som grundar sig i SS-EN ISO 9001 och 14001. Tidigare satta mål och kravdefinitioner bevakas och arbetas in i handlingar som ska underlätta arbetet på byggarbetsplatsen och hjälpa entreprenören att göra rätt och uppfylla kundens önskemål. Vår projektering ska leda till hållbara, praktiska lösningar under användning av ekologiskt godtagbara material och bidra till ett ansvarsfullt, resurssnålt byggande med låga underhålls- och driftkostnader som följd. Vi samordnar med andra konsulter och arbetar gärna i samverkan med entreprenör.

Med vårt arbete fokuserar vi på ett lyckat slutresultat för en långsiktig nöjd kund och brukare.

Inredning:

Vi är vana vid att ta ett totalansvar som omfattar alla typer av rum och verksamheter. Inredningsuppdragen syftar särskilt till att utforma personliga och hållbara miljöer där god arbetsmiljö och trivsel liksom företagsidentitet stärks genom inredningen och miljön. Vi utför arbetshandlingar och detaljer för fasta inredningar samt upphandlingsunderlag för lös inredning.